AI Robotics for All Expo 2022

AI/Robotics for All จัดงาน AI Robotics for All Expo 2022 

ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย

โชว์ความก้าวหน้าของโครงการฯและนำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์
และหุ่นยนต์ฝีมือคนไทยที่ไปไกลเกินคาดหลายผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้เข้ามาช่วยให้
การใช้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง

17-18 กันยายน 2565 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9

โดยมี คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในเวลา 10.30 .

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) คือเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถ ในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งในทุกวันนี้ AI แทบจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนโดยไม่รู้ตัว เข้ามาช่วยจัดการความยุ่งยากซับซ้อนและช่วยให้การตัดสินใจเรื่องต่าง  ๆ ในชีวิตเราให้ง่ายขึ้น

AI/Robotics for All เป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีคณะดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS)

โดยโครงการ AI/Robotics for All ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้

 1. AI ไทยสามารถ ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับสาธารณะ สร้างการตระหนักรู้ในสังคมให้เกิดความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน เพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนสังคม โดยภายในงานจะมีการนำเสนอ 
 • ผลการประกวดโปสเตอร์ AI จะเป็นอย่างไรในอนาคต?
 • กิจกรรม AI ใครก็(ใช้)ได้
 • การแข่งขัน science communication ด้าน AI
 1. AI@SCHOOL หรือ KidBright เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในโรงเรียน กระตุ้นให้เกิดการสอนวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศ ให้เข้าใจกระบวนการทำงานของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยในงานจะได้พบกับ 
 • การแสดง KidBright OnStage
 • ผลงานสถานีอุตุน้อย
 • หุ่นยนต์ KidBright AI
 1. Super AI Engineer เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดสร้าง นวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
 • กิจกรรม Hackathon and Idea Pitching โจทย์ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
 • Super AI Startup Talk เป็นการเสวนาของ Startup
 1. FIBO Robotics for All เป็นโครงการที่มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บริษัท และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ได้ง่ายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือในเชิงเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยภายในงานจะมีการนำเสนอ
 • 3D Modeling and Printing Contest 2022
 • Metaverse for smart factory contest 2022
 • Chess robot, service robot, Tele3D printing
 1. SMART AGRICULTURALROBOT CONTEST โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ แก้ปัญหาที่ได้จากภาคการเกษตร ให้ดีขึ้นจากเดิม และลดการนำเข้าเครื่องมือเกษตรราคาสูงจากต่างประเทศ พร้อมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน ช่วยสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อต่อยอดเข้าสู่การผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ต่อไป โดยภายในงานมีหุ่นยนต์ทางการเกษตรหลากหลายรายการให้ทุกท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมถึงหุ่นยนต์การแก้ปัญหาด้านการจราจร

ซึ่งงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม9 โดยภายในงาน ทั้ง 5 โครงการย่อยจะนำผลงานมาประชันอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งการประกาศผลการแข่งขันในโครงการต่าง ๆ และนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพของ นักเรียน นักศึกษา และนักพัฒนาชาวไทย ได้เห็นว่าวงการปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ของไทย ก้าวหน้ามาไกลเกินคาดคิด 

——————————————–

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน 17 กันยายน 2565

10:30-11.00 : การแสดงเปิดงาน โดย KIDBRIGHT
11:00-11.05 : พิธีกร คุณเอิ้น ปานระพี กล่าวทักทาย
11:05-11.08 : Video เปิดงาน AI Robotics for All : ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย
11.08-11.15 : ผู้บริหารโครงการ AI Robotics for ALL ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง  ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กล่าวรายงานต้อนรับประธานฯ
11:15-11.30 : ประธานในพิธี คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นกล่าวเปิดงาน
ประธานถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารฯ บนเวที
ประธานฯ มอบรางวัล 

 • “ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Junior 2022” จำนวน 2 รางวัล
 • “ผู้ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน KidBright OnStage 2022” จำนวน 2 รางวัล

11:35-11.50 : ประธาน และทีมผู้บริหาร เดินเยี่ยมชมผลงานตามบูธต่างๆ
11:50-12.15 : พิธีกร ดำเนินการเสวนา AI THAI ก้าวมาไกลแค่ไหน? โดยผู้บริหาร 5 โครงการฯ
12.15-12.30 : ผู้บริหาร และทีมงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
12.30 : สิ้นสุดพิธีเปิดงานบนเวที
13.00-14.00 : นำเสนอผลงาน โดยนักเรียน นักศึกษา ที่ทำจากการพิมพ์สามมิติ Tele3DPrinting
14.00-14.30 : MC LIVE / facebook.com/AIThaiSmartbyAIForAll
14.00-16.00 : การแข่งขัน Science Communication เกี่ยวกับ AI 
16.00-16.30 : Youtuber LIVE / facebook.com/AIThaiSmartbyAIForAll
16.00-18.00 : Super AI Engineer Hackathon Pitching
18.00-18.30 : MC LIVE / facebook.com/AIThaiSmartbyAIForAll
19.00-20.00 : บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (Tele3DPrinting)

กำหนดการ วันที่ 18 กันยายน 2565

10:00-17.00 : Metaverse for Smart Factory Contest 2022
12.00-12.30 : MC LIVE / facebook.com/AIThaiSmartbyAIForAll
15.30-16.00 : MC LIVE / facebook.com/AIThaiSmartbyAIForAll
17:00-18.00 : Super AI Engineer Startup Talk (LIVE / facebook.com/AIThaiSmartbyAIForAll)

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในงานเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก