CONTEST

กิจกรรมการแข่งขัน Idea Pitching – Poster

ประกาศผลการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

 • เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือทีม (ไม่เกิน 3 คน)
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความคิด การประดิษฐ์ ที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องในหัวข้อ “AI จะเป็นอย่างไรในอนาคต?”  
 • เนื้อหาในโปสเตอร์จะเป็นการเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่ทางโครงการได้กำหนด เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก เสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้รับชม
  • เนื้อหาของโปสเตอร์จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • โปสเตอร์ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และจัดทำโดยผู้ส่งผลงานเองและไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ส่วนท้ายของโปสเตอร์จะต้องมีรูปแบบ(Template) ตามที่โครงการกำหนดโดยสามารถดาวน์โหลด รูปแบบ(Template) ได้ที่นี่ หรือ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาใช้ ลิ้งค์สำรอง (Link)
 • บันทึกผลงานในรูปแบบ PDF/JPEG พร้อมทั้งอัพโหลดลงในฟอร์มที่สมัครทางเว็บไซต์  https://aiforall.or.th/  โดยผลงานต้องมีขนาดเท่ากับ A2 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB
 • สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือ ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยแต่ละบุคคลสามารถอยู่ได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น
 • แต่ละบุคคล หรือ แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในการจัดทำ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของคณะทำงาน แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ โดยคณะทำงานสามารถดัดแปลงและเผยแพร่ผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะทำงาน
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานให้เหลือเพียง 20 ผลงาน เพื่อนำเสนอผลงานไปจัดในงานนิทรรศการที่จะถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยวันที่นำเสนอความคิด ผู้เข้าแข่งขันจะนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการที่เยี่ยมชม
 • การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน* โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้ หรือบุคคลทั่วไป

มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น

เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวด
อย่างครบถ้วน

* รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ และการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัคร

เปิดระบบสมัครวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 และ ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น.

ใบสมัคร
(ผ่านฟอร์มออนไลน์)

ผลงานในรูปแบบ PDF/JPEG พร้อมทั้งอัพโหลดลงในฟอร์มที่สมัครทางเว็บไซต์  โดยผลงานต้องมีขนาดเท่ากับ A2 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 25 MB

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
(อายุต่ำกว่า 18)

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน

 • การสมัครและส่งผลงานเข้าแข่งขัน :
  • เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันทางเว็บไซต์  https://aiforall.or.th/
  • เปิดระบบสมัครวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 และขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึง วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก :
  • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์  https://aiforall.or.th/
 • วันที่แข่งขันและนำเสนอความคิด : 
  • ภาคกลาง : งานมหกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (18 – 19 สิงหาคม 2565)
  • ภาคเหนือ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (18 – 20 สิงหาคม 2565)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น(17 – 19 สิงหาคม 2565)
  • ภาคใต้ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (17 – 19 สิงหาคม 2565)

* หมายเหตุ กำหนดการการนำเสนอจะประกาศอีกครั้ง ทางเพจ AI ไทยสามารถ โดย AI for all และ ทางเว็บไซต์นี้

เกณฑ์การตัดสิน

 • รอบคัดเลือก
  • ความถูกต้องและสอดคล้องของเนื้อหา
  • การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
  • ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอมีความทันสมัย โดดเด่น
  • การวางองค์ประกอบมีความสวยงาม ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

* หมายเหตุ หน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาผลและประเมินผลงานของผู้เข้าร่วม

 • รอบการแข่งขันระดับภูมิภาค
  • ความถูกต้องและสอดคล้องของเนื้อหา
  • การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
  • ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอมีความทันสมัย โดดเด่น
  • การวางองค์ประกอบมีความสวยงาม ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

* หมายเหตุ การให้คะแนนจากคณะกรรมการ ภายในงานการแข่งขันจะมีคณะกรรมการมาร่วมฟังผลงาน

รางวัลที่จะได้รับ

 • โดยรางวัลสำหรับแข่งขัน คือ 
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท

การประกาศผลรางวัล

 • รอบคัดเลือก
  • ประกาศผลการคัดเลือกผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://aiforall.or.th/
 • รอบแข่งขันระดับภูมิภาค
  • ประกาศผลภายในงานที่จัด ณ สถานที่นั้นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก