CONTEST

กิจกรรมการแข่งขัน Science Communication

ประกาศผลการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

 • เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว
 • เป็นการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และกลุ่มบุคคลทั่วไป
 • ถ่ายทำคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “AI กับข่าวสารในช่วงเวลานั้นๆ”
 • เนื้อหาในคลิปจะเป็นการแนะนำตัวเองและการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ทางโครงการได้กำหนด เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก เสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้รับชม
  • คลิปวิดีโอจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ ดนตรีทำนองเพลง หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของคลิปวิดีโอโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  • คลิปวิดีโอต้องไม่มีการตัดต่อคลิปหรือคัดลอกคำพูดของผู้อื่นมา หรือมิได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือเจ้าของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิป และต้องใช้นามสมมุติเท่านั้น
  • เนื้อหาของคลิปวิดีโอจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • คลิปวิดีโอต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และถ่ายทำโดยผู้ส่งผลงานเองและไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • บันทึกในรูปแบบยูทูปพร้อมทั้งแนบลิงค์ลงในฟอร์มที่สมัคร โดยรูปแบบไฟล์คือ .mov ที่ความละเอียดอย่างน้อย 720 x 576 Pixel
 • แต่ละบุคคลสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ไม่เกิน 1 คลิป
 • ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในคลิปผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ เสียง คำพูดที่ใช้ คลิปวิดีโอ หรืออื่นใดที่ใช้ในการถ่ายทำ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของคณะทำงาน แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะทำงาน
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานให้เหลือเพียง 10 คนต่อกลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงาน ความคิด ในงานนิทรรศการที่จะถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยวันที่แข่งขันและนำเสนอความคิด ผู้เข้าแข่งขันจะพูดในหัวข้อเดิมที่ทางโครงการกำหนด คนละไม่เกิน 3 นาที 
 • โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้อันดับที่ 1 และ 2 จะรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศเพื่อชิงเงินรางวัลเพิ่มเติมในงาน ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพระราม 9 โดยจะต้องนำเสนอโจทย์ใหม่ที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ในเวลาที่กำหนด
 • การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน* โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้ หรือบุคคลทั่วไป

มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น

เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวด
อย่างครบถ้วน

* รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตำรวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ และการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัคร

เปิดระบบสมัครวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 และ ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น.

ใบสมัคร
(ผ่านฟอร์มออนไลน์)

ผลงานในรูปแบบยูทูป
พร้อมทั้งแนบลิงค์ลงในฟอร์มที่สมัคร โดยรูปแบบไฟล์คือ .mov ที่ความละเอียดอย่างน้อย
720 x 576 Pixel

สำเนาบัตรประชาชน
(บุคคลทั่วไป/นักศึกษา)

สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
(อายุต่ำกว่า 18)

กำหนดการและสถานที่แข่งขัน

 • การสมัครและส่งผลงานเข้าแข่งขัน :
  • เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันทางเว็บไซต์  https://aiforall.or.th/
  • เปิดระบบสมัครวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 และ ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบวิดีโอ :
  • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์  https://aiforall.or.th/
 • วันที่แข่งขันและนำเสนอความคิด : 
  • ภาคกลาง : งานมหกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (18 – 19 สิงหาคม 2565)
  • ภาคเหนือ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (18 – 20 สิงหาคม 2565)
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (17 – 19 สิงหาคม 2565)
  • ภาคใต้ : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (17 – 19 สิงหาคม 2565)

* หมายเหตุ กำหนดการการนำเสนอจะประกาศอีกครั้ง ทางเพจ AI ไทยสามารถ โดย AI for all และ ทางเว็บไซต์นี้

เกณฑ์การตัดสิน

 • รอบคัดเลือก
  • การพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ ใช้อักขระที่ชัดเจน ตัว ร,ล
  • การใช้สำนวน โวหาร ประกอบการพูดแต่ไม่เกินขอบเขต
  • เนื้อเรื่อง พูดตรงกับเรื่องที่กำหนดให้การดำเนินลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่าและสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
  • ตรงตามเวลาที่กำหนด

* หมายเหตุ หน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาผลและประเมินผลงานของผู้เข้าร่วม

 • รอบการแข่งขันระดับภูมิภาค
  • การพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ ใช้อักขระที่ชัดเจน ตัว ร,ล
  • การใช้สำนวน โวหาร ประกอบการพูดแต่ไม่เกินขอบเขต
  • เนื้อเรื่อง พูดตรงกับเรื่องที่กำหนดให้การดำเนินลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่าและสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
  • ตรงตามเวลาที่กำหนด

* หมายเหตุ การให้คะแนนจากคณะกรรมการ ภายในงานการแข่งขันจะมีคณะกรรมการมาร่วมฟังผลงาน

 • รอบการแข่งขันระดับประเทศ
  • การพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ ใช้อักขระที่ชัดเจน ตัว ร,ล
  • การใช้สำนวน โวหาร ประกอบการพูดแต่ไม่เกินขอบเขต
  • เนื้อเรื่อง พูดตรงกับเรื่องที่กำหนดให้การดำเนินลำดับความสำคัญของเรื่องที่เล่าและสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง
  • ตรงตามเวลาที่กำหนด

* หมายเหตุ การให้คะแนนจากคณะกรรมการ ภายในงานการแข่งขันจะมีคณะกรรมการมาร่วมฟังผลงาน

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลสำหรับแข่งขันระดับภูมิภาค
  • กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
  • กลุ่มบุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลแข่งขันระดับประเทศ
  • กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท
  • กลุ่มบุคคลทั่วไป
   • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท

การประกาศผลรางวัล

 • รอบคัดเลือก
  • ประกาศผลการคัดเลือกผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://aiforall.or.th/
 • รอบแข่งขันระดับภูมิภาคกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • ประกาศผลภายในงานที่จัด ณ สถานที่นั้นๆ
 • รอบแข่งขันระดับประเทศ
  • ประกาศผลภายในงานที่จัด ณ สถานที่นั้นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก