CONTEST

กิจกรรมการแข่งขัน Video Contest

ประกาศผลการแข่งขัน

กติกาการสมัคร

 • คลิปวิดิโอจะต้องมีเนื้อหาการนำเสนอ ในหัวข้อ “AI ช่วยคนไทย สามารถใช้ชีวิตดีได้อย่างไร” โดยเนื้อหาของวีดีโอจะต้องมีประโยคที่ปรากฏใน Hero Video (https://youtu.be/DNzhGuFP2MQ) อย่างน้อย 1 ประโยค
 • ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ .MP4 หรือ .MOV  resolution VDO  ไม่ตำกว่า (720×1280) ความชัดไม่ตํ่ากว่า 720p
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด และโดยท้ายคลิป จะต้องมีโลโก้ของ AIไทยสามารถ by AI for All มจธ และ กระทรวง อว บพค หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผิดกติกา
 • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวิดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนั่ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ 3D หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)
 • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหา หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้ การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประเภททีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสังกัดสถาบันศึกษาอย่างถูกต้อง
  • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
  • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม ไม่เกิน 5 คนต่อทีม และสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
  • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตนที่ได้รับรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ AI for All แต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะทำงานเป็นกรณีไป
 • ประเภททีมบุคคลทั่วไป
  • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
  • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม ไม่เกิน 5 คนต่อทีม และสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
  • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตนที่ได้รับรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ AI for All แต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะทำงานเป็นกรณีไป

ขั้นตอนการสมัคร

 • เปิดระบบสมัครวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 และ ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น.
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (Online Form) ให้ครบถ้วน ส่งพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำหรับการแข่งขันประเภททีมนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ต้องส่ง สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา) ของทุกคนในทีมด้วย
 • การส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนคลิป แต่จะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น สามารถส่งผลงานโดยอัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive แล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชื่อคลิป ชื่อทีม ชื่อ Account Facebook ที่โพสต์คลิป เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ลงในฟอร์มที่กำหนดให้
 • โพสต์คลิปวีดีโอบนหน้า Facebook ของผู้เข้าประกวด ( 1 Account ต่อ 1 คลิป ) หัวข้อ “AI ช่วยคนไทย สามารถใช้ชีวิตดีได้อย่างไร” พร้อมใส่ #AIช่วยคนไทยสามารถใช้ชีวิตดีได้อย่างไร และ #AIforAll ลงในแคปชั่น (โพสต์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565)
 • ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ผลงานต่อประเภทการแข่งขัน ในวันที่ 8 กันยายน 2565
 • ทีมจัดงานจะนำคลิปวีดีโอที่ผ่านรอบแรกไปแชร์ที่เว็บไซต์ https://aiforall.or.th/ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565
 • ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://aiforall.or.th/
 • กำหนดการมอบรางวัล :
  • การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565

เกณฑ์การตัดสิน

 • เกณฑ์การตัดสินรอบที่ 1
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องนำผลงานตัวเองไปโพสต์บน Facebook และยอดกดไลค์ของคลิปวีดีโอคือส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณา
  • แนวคิด เนื้อหา และความถูกต้อง สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนด
 • เกณฑ์การตัดสินรอบที่ 2
  • แนวคิด เนื้อหา และความถูกต้อง สอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนด
  • ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด การเล่าเรื่อง
  • รูปแบบการนำเสนอ เทคนิค คุณภาพเสียงและการตัดต่อ การถ่ายทำ
  • จำนวนผลโหวตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://aiforall.or.th

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จำนวน 2 รางวัล)
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • (จากจำนวนผลโหวตออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ https://aiforall.or.th/ )

การประกาศผลรางวัล

 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ผลงานต่อประเภทการแข่งขัน ในวันที่ 8 กันยายน 2565
 • ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://aiforall.or.th/
 • กำหนดการมอบรางวัล :
  • การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565
   ในงาน AI/ROBOTIC for ALL expo 2022 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก